Ochrana osobných údajov hotell Barónka
Rezervácia
ubytovania

LastMinute
akcie

Pobyty

Ochrana osobných údajov hotell Barónka

 
Hotel Barónka
Mudrochova 2
835 27 SK - Bratislava - Rača
Tel.: +421 2 44 87 23 24
44 88 20 89
Fax: +421 2 44 88 54 00
Email: recepcia@hotelbaronka.sk

NEPREHLIADNITE

LUCIA IMREOVÁ - LIBS

Body & Face Beauty studio

SALON MONA

 v zadnej časti Hotela Barónka

GYMNASTICKÉ CENTRUM

v zadnej časti hotela Barónka

NOVINKY MAILOM

Pre zasielanie noviniek do Vašej emailovej schránky zadajte prosím adresu:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

NÁVRAT NA ÚVOD

HIMEX PLUS s.r.o., Hotel**** Barónka, Mudrochova 2, 835 27  Bratislava

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby   v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov  (ďalej „zákon“)

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému  na základe: §24 zákona 253/1998Z.z. v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Názov informačného systémov (ďalej „IS“): IS evidencia ubytovaných

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  je:

spracúvanie osobných údajov  za účelom vedenia evidencie ubytovaných podľa osobitných zákonov.

Zoznam spracovávaných osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo víza okrem mena, priezviska, adresy trvalého pobytu čísla cestovného dokladu.

Osobné údaje sa poskytujú  príslušným štátnym orgánom,  ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať  jej osobné údaje  preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Adresa a kontakt, v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

HIMEX PLUS s.r.o., Hotel**** Barónka, Mudrochova 2, 835 27  Bratislava

e-mailová adresa:  sekretariat@baronka.sk

COOKIESOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVOBCHODNÉ PODMIENKY

Partneri

Hotel Zátoka
Sphere Card
www.svadbazlasky.sk
Andrea
Hotel Kaskády
Plavecká akadémia

Zásady ochrany osobných údajov hotela Barónka