Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.11.2018

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky poskytovania ubytovacích, stravovacích a iných služieb spoločnosťou HIMEX PLUS s.r.o. (ďalej len „Hotel“) v Hoteli Barónka****, Mudrochova 2, 835 27 Bratislava pre Objednávateľa (ďalej len „Hosť“).

 1. Rezervácie služieb:
  1. Rezerváciu služieb urobí objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby
   osobne, telefonicky alebo písomne. Objednávka musí obsahovať najmä meno
   a priezvisko hosťa, termín objednávaných služieb, rozsah objednaných služieb a
   kontaktné údaje.
  2. Objednávka sa stáva záväznou až po jej potvrdení hotelom potvrdením. Je slobodnou
   vôľou hotela či objednávku potvrdí. Vo výnimočných prípadoch môže hotel po
   vzájomnej dohode vystaviť aj zálohovú faktúru, V takom prípade sa objednávka stáva
   záväznou až dňom úhrady zálohovej faktúry na účet hotela.
 2. Ceny služieb, platobné podmienky a storno podmienky:
  1. Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov.
  2. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná pre obidve strany. Pokiaľ však doba
   medzi rezerváciou a pobytom presiahne 6 mesiacov a medzičasom sa všeobecne zvýši
   cena za predmet objednávky, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť,
   najviac však o 10%.
  3. Hosť je povinný zaplatiť za objednané služby vopred, najneskôr pri príchode. Neskoršia
   platba, resp. platba na faktúru je možná len na základe písomnej dohody s vedením
   hotela.
  4. Za služby čerpané nad rámec prvotnej objednávky čerpané počas pobytu hosťa je hosť
   povinný zaplatiť na recepcii hotela najneskôr pri odchode.
  5. Pri omeškaní platby je hotel oprávnený požadovať obvyklé úroky z omeškania.
  6. Hosť nie je oprávnený započítať voči pohľadávke hotela akúkoľvek splatnú a/ alebo
   nesplatnú peňažnú pohľadávku.
  7. Storno podmienky uvedené v potvrdení rezervácie sú záväzné pre obidve strany.
  8. Hotel je oprávnený mimoriadne odstúpiť od zmluvy v prípade vyššej moci.
 3. Podmienky a spôsob poskytovania služieb:
  1. Hotel môže ubytovať iba riadne prihláseného hosťa. Hosť sa prihlasuje na recepcii pri
   príchode na základe predloženého platného dokladu totožnosti (OP alebo pas).
  2. Každý hosť, ktorý nie je občanom SR, je povinný pri prihlásení vyplniť a podpísať
   Hlásenie o pobyte v zmysle Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.
  3. Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 14.00 hod., resp. o 12.00 hod. pri
   pobytoch, pokiaľ nebolo v písomnom potvrdení rezervácie dohodnuté inak.
  4. V prípade nerefundovateľnej rezervácie, resp. ak hosť zaplatil za ubytovanie pred
   príchodom je hotel povinný držať rezerváciu do 18.00 hod., pokiaľ nebolo v písomnom
   potvrdení rezervácie dohodnuté inak. V prípade no-show/ storna takejto rezervácie je
   zaplatená záloha nevratná. V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo
   dohodnuté v rezervácií, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.
  5. Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie,
   než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky za dohodnutú
   cenu.
  6. Hosť je povinný uvoľniť hotelovú izbu/ apartmán v deň odchodu najneskôr do 10.00
   hod. pokiaľ nebolo v písomnom potvrdení rezervácie dohodnuté inak. V prípade
   opustenia izby do 14.00 hod. bude hosťovi účtovaný poplatok vo výške 18 €, po odchode
   po 14.00 hod. poplatok vo výške jednej noci.
  7. Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú izbu.
   Hotel môže hosťovi ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol
   pôvodne ubytovaný. Hosť nemá žiaden nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne
   ubytovaný.
  8. Raňajky sú poskytované hotelovým hosťom bezplatne formou bufetu alebo a la carté
   podľa obsadenosti hotela.
  9. Vstup do stravovacích prevádzok v plavkách, v župane alebo s batožinou nie je povolený.
  10. V priestoroch hotela hosť nie je oprávnený konzumovať vlastné potraviny a nápoje.
  11. Malé domáce zvieratá sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Vstup do stravovacích
   prevádzok je pre domáce zvieratá zakázaný. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody
   spôsobené zvieraťom počas pobytu. Počas pobytu nie je povolené nechať zviera bez
   dozoru samostatne na izbe.
  12. Vstup do klubovne je povolený deťom len v sprievode dospelej osoby na vlastnú
   zodpovednosť. Rodič, prípadne sprievodná dospelá osoba je povinná dávať pozor na
   bezpečnosť a hru dieťaťa. Hotel nenesie za dieťa v klubovni žiadnu zodpovednosť.
  13. Vstup do bazénu a sauny poskytuje hotel bezplatne. Hotelové relaxačné centrum
   prevádzkuje Plavecká akadémia. Pri vstupe do relaxačného centra nie je dovolené použiť
   hotelové uteráky a osušky.
  14. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.
  15. Pri ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci. O úraze
   bude spísaný záznam na recepcii hotela. Lekárnička prvej pomoci je umiestnená na
   recepcii hotela.
  16. Hosť je povinný oboznámiť sa a riadiť sa týmto platným ubytovacím poriadkom hotela,
   jeho neznalosť sa neberie zreteľ.
  17. Iné zmluvné podmienky sú platné iba vtedy, ak bolo písomne dohodnuté inak.
  18. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela, ktorý je dostupný na
   recepcii hotela.
 4. Zodpovednosť za škodu:
  1. V celom hoteli, s výnimkou fajčiarskych izieb, je zakázané fajčiť.
  2. V prípade fajčenia na nefajčiarskych izbách alebo v ostatných priestoroch hotela bude
   hosťovi účtovaná pokuta vo výške 100 €. V prípade spustenia falošného poplachu sa
   účtuje pokuta vo výške 500 €.
  3. V hoteli je zakázané užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky a nosiť alebo
   prechovávať zbraň a strelivo.
  4. V hoteli nie je hosťom dovolené ani premiestňovanie vybavenia a zariadenia ani robenie
   akýchkoľvek úprav a zásahov.
  5. V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem nabíjačiek,
   notebooku, holiaceho strojčeka, sušiča na vlasy a podobných prístrojov určených na
   osobnú hygienu.
  6. Pre odchodom z hotela je hosť povinný na izbe a na príslušenstve k izbe zhasnúť svetlo,
   uzavrieť vodovodné kohútiky a riadne uzatvoriť dvere.
  7. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať bez dozoru osoby do 18 rokov
   a zvieratá ani v izbe ani v spoločenských priestoroch.
  8. Hosť je povinný odpad dávať výlučne do vyhradených nádob.
  9. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu/ akcie. V
   prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.
  10. Ak hosť úmyselne poškodzuje majetok hotela, ak sa správa v rozpore so zásadami
   slušného správania a morálkou, obťažuje svojim správaním ostatných hostí, jeho
   zdravotný stav ohrozuje hostí a personál alebo aj z dôvodu vyššej moci, v takomto
   prípade je hotel oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy a okamžite ukončiť pobyt/
   akciu hosťa bez nároku vrátenia peňazí.
  11. V prípade poškodenia majetku hotela bude hosťovi účtovaný poplatok vo výške
   stanovenej hotelom a to podľa rozsahu a charakteru poškodenia/ znečistenia. V prípade
   Ak sa daná skutočnosť zistí až po odchode hosťa je hotel oprávnený doúčtovať tieto
   pohľadávky po oznámení hosťovi vystavením faktúry a zaslaním účtu na adresu hosťa.
  12. Hotel nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si hostia do hotela prinesú alebo v ňom
   odložia, za ich poškodenia alebo stratu. Hosť je povinný používať trezor na izbách (4*
   izby) alebo na recepcii (3*). Použitie trezoru nie je možné považovať za prevzatie veci
   hotelom do úschovy.
  13. Hotel nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch hotela. Nájdené veci
   sa posielajú ďalej len na žiadosť hosťa na jeho náklady. Nájdené veci sa uskladňujú
   v hoteli maximálne tri mesiace. Po uplynutí tejto lehoty sú predmety zlikvidované.
  14. Hotel nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie vozidla zaparkovaného na parkovisku
   hotela alebo vecí nachádzajúcich sa v ňom.
  15. Hotel nezodpovedá za škodu, ktorá bola hosťovi spôsobená mimo hotela.
  16. Prijímanie návštev na izbách je zakázané. Na prijímanie návštev sú hosťom k dispozícii
   spoločné priestory recepcie a stravovacích prevádzok.
 5. Záverečné ustanovenia:
  1. Miestom plnenia je hotel Barónka****, Mudrochova 2, 835 27 Bratislava
  2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.11.2018.
  3. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stal neúčinnými alebo
   neplatnými, ostávajú ostatné ustanovenia platné.
  4. Platí legislatíva SR.
  5. Miestom súdnej príslušnosti je Bratislava.

 

V Bratislave, 31.10.2018

__________________________
HIMEX PLUS s.r.o.
Ing. Tatiana Mäsiarová
konateľka