Ochrana osobných údajov

Hotel Barónka****, Mudrochova 2, 835 27 Bratislava (ďalej len ako „Hotel“), prevádzkuje spoločnosť HIMEX PLUS s.r.o., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava, IČO: 835 837 187 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“.

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018 v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“).

Týmto Vás ubezpečujeme, že Prevádzkovateľ prijal príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s Nariadením a Zákonom s cieľom zabezpečiť maximálnu ochranu Vašich osobných údajov.

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

Na základe Nariadenia a Zákona je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutým osobám transparentným a prehľadným spôsobom informácie o spracúvaní ich osobných údajov.

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Totožnosť Prevádzkovateľa: HIMEX PLUS s.r.o., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava, IČO: 835 837 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26637/B

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: HIMEX PLUS s.r.o., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava, Tel.: 00421/ 2/ 44 87 23 24, gdpr@baronka.sk

IS Hoteloví hostia:

Účel spracúvania: Plnenie povinnosti v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov pri poskytovaní ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb, najmä vedenie evidencie ubytovaných

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, najmä Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 24, bod 1 Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 404/ 2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie

Príjemcovia/ kategórie príjemcov: zmluvní partneri Prevádzkovateľa, správca dane z ubytovania, ALTO Slovakia s.r.o., Arisan, s.r.o., Detect s.r.o., CHAMEŠ SECURITY s.r.o., KasComp spol. s.r.o., TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o., oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava, štátne orgány, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo ochrany štátu

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne poskytnutie ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby: viď. nižšie Práva dotknutých osôb

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania z vyššie uvedených dôvodov, Prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo Slovenskej republiky. Iné spracúvanie môže Prevádzkovateľ vykonávať len na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje o tejto skutočnosti pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá právnom základe: súhlas so spracúvaním osobných údajov, zmluvné alebo predzmluvné vzťahy a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na vymazanie podľa čl. 17 Nariadenia.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie (ak sa vykonáva, čl. 22 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, ak je rozhodnutie povolené právom EÚ alebo Slovenskej republiky alebo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 Nariadenia)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia)

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Odvolať súhlasu je možné rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený.

Odvolať súhlas je možné:

 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, t.j. HIMEX PLUS s.r.o., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava alebo
 • telefonicky na tel. č.: 02/ 44 87 23 24 alebo
 • emailom na gdpr@baronka.skOdvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Obmedzenie poskytnutia informácii a práv dotknutej osoby (čl. 30 Zákona)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv podľa podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

Uplatnenie práv dotknutou osobou

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:

 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, t.j. HIMEX PLUS s.r.o., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava alebo
 • telefonicky na tel. č.: 02/ 44 87 23 24 alebo
 • emailom na gdpr@baronka.sk

Ak si dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu a vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, alebo uplatní právo námietok voči spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť.

Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa Nariadenia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého počtu žiadostí. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná vždy pred uplynutím mesiaca.

Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže odmietnuť konať.

Práva dotknutých osôb

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia všetkých povinností Prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na poskytnutie informácii, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo „na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo odvolať súhlas so spracúvaním.

Právo na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účel spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • identifikácia príjemcu alebo o kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovia v tretích krajinách alebo o medzinárodné organizácie (ak sú poskytované),
 • doba uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie),
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 • primerané záruky týkajúce sa prenosu (v prípade ak sa údaje prenášajú do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii)

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie/ právo „na zabudnutie“ (čl. 17 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
dotknutá osoba namieta voči spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia,
osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky,
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia
Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Toto právo sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné pre:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, príp. tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej strany